Tuổi trẻ Vĩnh Linh đoàn kết, sáng tạo, thi đua lập thân, khởi nghiệp, xung kích, tình nguyện xây dựng quê hương giàu đẹp - Tuổi trẻ Vĩnh Linh đoàn kết, thi đua rèn đức, học tập, lao động, sáng tạo, xung kích, tình nguyện xây dựng và bảo vệ quê hương                     
21:55 ICT Thứ sáu, 26/05/2017

THÀNH VIÊN ĐĂNG NHẬP

LIÊN KẾT WEBSITE

Website NTLS Trường Sơn
Đoàn Dân Chính Đảng
cho thue xe 4 cho, thue xe

Trang nhất » TIN TỨC » Luật Thanh niên

GIỚI THIỆU TÓM TẮT LUẬT THANH NIÊN

Thứ hai - 20/09/2010 16:23 | Đã xem: 2387

PHẦN MỘT: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

I. Sự cần thiết ban hành Luật Thanh niên
1. Tình hình thanh niên hiện nay đòi hỏi phải ban hành Luật Thanh niên
Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, góp phần quan trọng trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Họ được kế thừa những truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đó là tinh thần tự hào dân tộc, sẳn sàng vượt qua những thử thách khó khăn vươn lên trong cuộc sống, tinh thần xung kích, tình nguyện, dám nghĩ, dám làm...
Ngày nay, thanh niên đang là lực lượng đi đầu trong cuộc dựng xây đất nước, thanh niên được trang bị học vấn cao với trình độ chuyên môn kỹ thuật, khoa học công nghệ tiên tiến, đời sống vật chất và tinh thần ngày càng được nâng cao.
Tuy nhiên trước những tác động to lớn của vấn đề toàn cầu hóa, sự đòi hỏi cao của công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa, đặc biệt là sự hội nhập nền kinh tế quốc tế của Việt Nam thì thanh niên Việt Nam đang bộc lộ những hạn chế rõ nét. Đó là:
- Trình độ học vấn, chuyên môn kỹ thuật tuy đã có bước tiến mới nhưng còn hạn chế về tư duy sáng tạo, về năng lực vận dụng thực tế. Điều đó cho thấy thanh niên hiện nay đang thiếu kiến thức cần thiết cho yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế mà các vấn đề được bộc lộ rõ nhất đó là trình độ ngoại ngữ, tin học, khả năng giao tiếp, hợp tác, tính chủ động sáng tạo, khả năng thích ứng trong nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN...
- Thanh niên cũng đang phải đối mặt với nhiều thách thức mới như sự phân hóa giàu nghèo, những biểu hiện xuống cấp của văn hóa xã hội, lối sống thực dụng chạy theo vật chất coi thường các giá trị văn hóa... Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên đô thị ngày càng tăng, thanh niên nông thôn ngày càng thiếu việc làm; số lao động trẻ chưa qua đào tạo còn chiếm tỷ lệ cao (tỷ lệ thanh niên đã qua đào tạo chỉ chiếm khỏang hơn 15 %)
Nhiều thanh niên đã được đào tạo, có trình độ, năng lực nhưng lại chưa được sử dụng hợp lý. Tầm vóc, thể lực của thanh niên tuy có tiến bộ nhưng vẫn chưa theo kịp các nước khác trong khu vực.
- Tình trạng thanh niên vi phạm pháp luật, sa ngã vào các tệ nạn xã hội như mại dâm, ma túy... có xu hướng ngày càng tăng cao.
- Số thanh niên lao động nhập cư từ nông thôn ra các thành phố lớn, các khu công nghiệp, thanh niên đi học tập, lao động ở nước ngoài niên tăng nhanh. Tỷ lệ thanh niên còn nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... cao đang tạo nên áp lực đối với công tác quản lý Nhà nước và việc đảm bảo các điều kiện để cải thiện đời sống cho người lao động trong đó có lao động trẻ.
-Từ tình hình thanh niên nói trên đòi hỏi phải ban hành Luật thanh niên, nhằm điều chỉnh và nghĩa vụ của thanh niên, điều chỉnh các quan hệ xã hội liên quan đến thanh niên, tạo ra môi trường pháp lý, kinh tế, văn hóa xã hội lành mạnh cho thanh niên học tập, rèn luyện và phát huy đầy đủ tiềm năng của mình. Góp phần hình thành và phát huy nguồn nhân lực để phục vụ sự nghiệp Công nghiệp hóa- Hiện đại hóa đất nước.
2. Việc ban hành Luật Thanh niên là sự thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng về thanh niên và công tác thanh niên
- Đảng xác định công tác thanh niên là công tác của Đảng, một trong những vấn đề có quyết định đến thành bại của cách mạng. Tại Nghị quyết về Cộng sản thanh niên vận động tháng 10/1930, Đảng ta khẳng định: “Thanh niên lao động đã thành một lực lượng cách mạng quan trọng không thể không kể tới được”.
- Đảng đã ban hành nhiều Nghị quyết, chỉ thị, văn bản quan trọng về công tác thanh niên. Trong đó Nghị quyết Hội nghị lần thứ IV BCH TW Đảng khóa VII về công tác thanh niên trong thời kỳ mới đã nêu rõ: “Sự nghiệp đổi mới có thành công hay không, đất nước bước vào thế kỷ 21 có vị trí xứng đáng trong cộng đồng thế giới hay không phần lớn tùy thuộc vào lực lượng thanh niên, vào việc bồi dưỡng, rèn luyện thế hệ thanh niên; công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc, là một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng”.
- Thực hiện chủ trương của Đảng Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm chăm lo sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng, phát huy vai trò của thanh niên. Tuy nhiên vẫn còn nhiều hạn chế như việc thể chế hóa các chủ trương của Đảng chưa đồng bộ, việc ban hành Luật Thanh niên còn chậm, một số chính sách chưa phù hợp với thực tiễn...
Việc ban hành Luật Thanh niên hiện nay là cần thiết và cấp bách, là quá trình thể chế hoá đầy đủ các chủ trương về công tác thanh niên, tạo ra môi trường xã hội thuận lợi cho việc bồi dưỡng, giáo dục để hình thành thế hệ thanh niên kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc.
3. Việc ban hành Luật Thanh niên là đòi hỏi của quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN
- Công tác thanh niên do Đảng lãnh đạo trực tiếp và toàn diện bằng các chỉ thị, nghị quyết và các chủ trương công tác khác. Nhà nước, các đoàn thể, các tổ chức căn cứ chủ trương của Đảng để triển khai thực hiện.
Trong thời kỳ mới, Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị thựuc hiện nhiệm vụ công tác thanh niên không chính thống thông qua việc ban hành các chỉ thị, nghịquyết, các chủ trương mà còn thông qua việc lãnh đạo các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thể chế hoá các chủ trương đó bằng chính sách pháp luật, các chỉ thị, nghị quyết, các chủ trương của Đảng đi vào cuộc sống. Vì vậy công tác thanh niên cũng được quản lý bằng pháp luật, bằng hệ thống tổ chức của Nhà nước và cơ chế phối hợp giữa các ngành, các cấp, gia đình, nhà trường và các chủ thể xã hội khác.
Điều 66 Hiến pháp Nước CHXHCN Việt Nam năm 1992 (đã được sửa đổi, bổ sung) khẳng định: “Thanh niên được gia đình, Nhà nước và xã hội tạo điều kiện học tập, lao động và giải trí, phát triển thể lực, trí lực, bồi dưỡng về đạo đức, truyền thống dân tộc, ý thức công dân và lý tưởng xã hội chủ nghĩa, đi đầu trong công cuộc lao động sáng tạo và bảo vệ Tổ quốc”
- Việc ban hành Luật Thanh niên là quá trình cụ thể hoá Hiến pháp, là đòi hỏi của quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội có liên quan đến thanh niên, góp phần xác định và đề cao trách nhiệm của Nhà nước, các cấp, các ngành, gia đình và xã hội đối với thanh niên và công tác thanh niên, tạo cơ sở pháp lý thúc đẩy việc thực hiện chủ trương xã hội hoá công tác thanh niên, huy động các nguồn lực xã hội trong việc chăm lo, giải quyết các nhu cầu chính đáng của thanh niên.
4. Việc ban hành Luật Thanh niên đáp ứng yêu cầu mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế của Nhà nước ta, trong đó có lĩnh vực thanh niên
- Vấn đề thanh niên luôn là mối quan tâm hàng đầu của các quốc gia trên thế giới và các tổ chức quốc tế, đặc biệt là có qua Liên hiệp quốc.
- Việc ban hành Luật Thanh niên không chỉ khẳng định tính ưu việt của chế độ XHCN, sự quan tâm của Đảng và Nhà nước ta đối với thanh niên mà còn tạo thêm những điều kiện pháp lý, cần thiết và tương thích, giúp cho việc đào tạo, bồi dưỡng thanh niên phù hợp với các yêu cầu chuẩn mực quốc tế.
II. Quan điểm chỉ đạo việc xây dựng Luật Thanh niên
1. Quán triệt thể chế hoá quan điểm của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh, cụ thể hoá Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi bổ sung năm 2001) về thanh niên và công tác thanh niên.
2. Tư tưởng xuyên suốt của dự án Luật Thanh niên là nhằm chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng và phát huy vai trò, tiềm năng to lớn của thanh niên trong thời kỳ mới - thời kỳ CNH - HĐH đất nước và xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN. Dự án Luật Thanh niên cần làm rõ quyền và nghĩa vụ của thanh niên; làm rõ vai trò, trách nhiệm của Nhà nước, gia đình và xã hội trong việc đảm bảo cho thanh niên thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.
Dự án Luật Thanh niên được xây dựng nhằm tạo cơ sở pháp lý thực hiện chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng và phát huy thanh niên, quan tâm, đáp ứng nhu cầu, lợi ích chính đáng của thanh niên để họ trở thành nguồn nhân lực có chất lượng cao đi đầu trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và tăng cường quản lý Nhà nước về công tác thanh niên.
3. Dự án Luật Thanh niên phải phù hợp với trình độ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đảm bảo tính khả thi và bảo đảm sự phù hợp, thống nhất với các Luật khác trong hệ thống pháp luật Việt Nam.
III. Quá trình xây dựng Luật Thanh niên
Giai đoạn thứ nhất: Từ năm 1983 đến năm 1989
- Dự án Luật Thanh niên đã được Hội đồng Nhà nước đưa vào kế hoạch xây dựng pháp luật 5 năm (1981 - 1985). Từ đầu năm 1982, TW Đoàn đã chủ trì tiến hành xây dựng Luật Thanh niên. Đến năm 1989 được soạn thảo tới lần 12 và trình lên Hội đồng Nhà nước. Tuy nhiên, thời điểm này đất nước tiến hành công cuộc đổi mới nên một số điều được đề cập trong dự thảo lần thứ 12 Luật thanh niên không còn phù hợp nên việc triển khai xây dựng Luật Thanh niên tạm dừng.
Giai đoạn từ 1995 đến 2005:
- Năm 1993. Hội nghị BCH TW Đảng lần thứ 4 (khoá VII) đã ban hành Nghị quyết về công tác thanh niên trong tình hình mới.
- Năm 1995, dự án Luật Thanh niên được bổ sung vào chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội khoá IX và khoá X. Uỷ ban thường vụ Quốc hội tiếp tục giao cho TW Đoàn chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, đoàn thể có liên quan xây dựng Luật Thanh niên.
- Cuối năm 2002, tại kỳ họp thứ II Quốc hội khoá XI đã ban hành Nghị quyết số 12/2002/QH11 ngày 16/12/2002 về Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khoá XI (2002 - 2007) trong đó có dự án Luật Thanh niên. Cuối tháng 2/2005 sau khi xin ý kiến góp ý của Chính phủ, Ban Bí thư TW Đoàn đã thông qua dự án Luật Thanh niên và chính thức trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến.
- Ngày 31/3/2005, tại phiên họp thứ 27, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật Thanh niên và đồng ý giao cho TW Đoàn phối hợp với các bộ, ngành, các cơ quan, tổ chức có liên quan khẩn trương bổ sung, hoàn chỉnh để trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến vào kỳ họp thứ 7.
- Tại kỳ họp thứ 7, dự án Luật Thanh niên đã được trình bày trước Quốc hội và nghe ý kiến góp ý của các đại biểu Quốc hội.
- Tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội đã nghe báo cáo tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 7.
- Ngày 29/11/2005, Quốc hội đã bỏ phiếu thông qua đối với 9 vấn đề còn hai loại ý kiến khác nhau và bỏ phiếu thông qua Luật Thanh niên với 75% tán thành.
- Ngày 9/12/2005 Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã ký Lệnh số 24/2005/L/CTN công bố Luật Thanh niên và chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2006.

PHẦN HAI: NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA LUẬT THANH NIÊN

Luật Thanh niên gồm 6 chương với 39 điều:
- Chương I: Những quy định chung (gồm 8 điều từ Điều 1 đến Điều 8)
Quy định về những vấn đề chung nhất, mang tính nguyên tắc như khái niệm thanh niên; phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; về quyền và nghĩa vụ của thanh niên; trách nhiệm của Nhà nước, gia đình và xã hội đối với thanh niên; về cơ quan quản lý Nhà nước về công tác thanh niên; về các hành vi bị nghiêm cấm...
- Chương II: Quyền và nghĩa vụ của thanh niên (từ Điều 9 đến Điều 16)
Chương này quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của thanh niên trong học tập, lao động và bảo vệ Tổ quốc; trong hoạt động khoa học công nghệ và bảo vệ tài nguyên, môi trường; hoạt động văn hoá, nghệ thuật, du lịch, vui chơi, giải trí; bảo vệ sức khoẻ, hoạt động thể dục, thể thao; hôn nhân và gia đình; trong việc tham gia quản lý Nhà nước và xã hội.
- Chương III: Trách nhiệm của Nhà nước, gia đình và xã hội đối với thanh niên (gồm 11 điều từ Điều 17 đến Điều 27)
Những quy định ở chương này thể hiện những chính sách cơ bản của Nhà nước và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân nhằm huy động sức mạnh của các chủ thể cùng chăm lo giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng thanh niên, tạo những điều kiện thuận lợi để thanh niên có thể phát huy hết khả năng của mình rèn luyện, phấn đấu, lập thân, lập nghiệp, khả năng tự giải quyết những vấn đề xã hội bức xúc của thanh niên trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.
Từ điều 17 đến điều 23 là những quy định về trách nhiệm của Nhà nước, các chính sách của Nhà nước đối với Thanh niên nói chung trong các lĩnh vực học tập và hoạt động khoa học công nghệ, lao động bảo vệ tổ quốc, hoạt động văn hoá nghệ thuật, vui chơi, giải trí, bảo vệ sức khoẻ và hoạt động thể dục, thể thao, hôn nhân và gia đình, tham gia quản lý Nhà nước và xã hội
Từ điều 24 đến điều 27, quy định chính sách cho một số đối tượng thanh niên gồm thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên xung phong, thanh niên tài năng, thanh niên khuyết tật, tàn tật, thanh niên nhiễm HIV/AIDS, thanh niên sau cai nghiện ma tuý, sau cải tạo.
- Chương IV: Trách nhiệm của Nhà nước, gia đình và xã hội trong việc bảo vệ, bồi dưỡng thanh niên từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi (gồm 4 điều từ Điều 18 đến Điều 21)
Chương này quy định về trách nhiệm của Nhà nước, gia đình, nhà trường và xã hội đối với thanh niên từ đủ mười sáu đến dưới mười tám tuổi; việc áp dụng công ước quốc tế về quyền trẻ em đối với thanh niên từ đủ mười sáu tuổi đến dưới mười tám tuổi.
- Chương V: Tổ chức thanh niên (gồm 3 điều từ Điều 32 đến Điều 35)
Chương này quy định về khái niệm tổ chức thanh niên; vị trí, vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội LHTN Việt Nam.
- Chương VI: Điều khoản thi hành (từ Điều 36 đến Điều 37)
Chưong này quy định về hiệu lực thi hành của Luật Thanh niên và hướng dẫn thi hành Luật Thanh niên.

PHẦN BA: TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Việc ban hành Luật Thanh niên thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước ta đối với thanh niên và công tác thanh niên, tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho việc ban hành các chính sách, cơ chế bảo đảm việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của thanh niên, góp phần tăng cường công tác chăm lo bồi dưỡng, giáo dục, bảo vệ thanh niên trước tác động của những tiêu cực và tệ nạn xã hội, sự tấn công của các thế lực thù địch, đề cao trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Để Luật Thanh niên sớm đi vào cuộc sống của đông đảo đoàn viên thanh niên các cấp bộ Đoàn cần tổ chức thực hiện như sau:
* Cấp tỉnh:
- Chủ động phối hợp với Sở Tư pháp và các Sở, Ban, ngành liên quan tổ chức phổ biến giới thiệu Luật Thanh niên
- Cung cấp tài liệu Hướng dẫn tuyên truyền Luật Thanh niên và Hỏi đáp Luật Thanh niên do TW Đoàn biên soạn đến với các huyện, thị Đoàn và đơn vị trực thuộc trong toàn tỉnh
- Tổ chức tập huấn cho cán bộ chủ chốt trong toàn tỉnh, cho đội ngũ báo cáo viên các cấp của Đoàn làm nòng cốt trong việc tuyên truyền, phổ biến, thực hiện Luật Thanh niên
- Chủ động tham mưu cho UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo về việc tuyên truyền, phổ biến, triển khai Luật Thanh niên gắn với việc thực hiện Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2005 - 2010.
- Các Ban Tỉnh đoàn chủ động lồng ghép việc tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh niên vào các nội dung công tác và các chương trình họat động của mình.
- Định kỳ sơ kết, tổng kết đánh giá thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh niên.
* Cấp huyện và cơ sở:
- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh niên, tổ chức các hình thức tuyên truyền phong phú, hiệu quả phù hợp với điều kiện của từng đơn vị, cụ thể hoá việc thực hiện Luật Thanh niên, đưa nội dung Luật Thanh niên sớm đi vào cuộc sống.
- Tham mưu cho thủ trưởng cơ quan, chính quyền xây dựng chương trình hành động thực hiện Chương trình phát triển thanh niên Quảng Trị giai đoạn 2005 - 2010
- Lựa chọn các hình thức tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh niên phù hợp với các đối tượng thanh niên, tình hình của địa phương, đơn vị với những hình thức phong phú như tọa đàm, diễn đàn, hội diễn nghệ thuật, sân chơi hỏi đáp... Đưa nội dung tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh niên làm các nội dung chính trong các buổi sinh họat chi đoàn, chi hội.
- Tổ chức hội thi tuyên truyền viên tìm hiểu về Luật Thanh niên
- Gắn việc tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh niên trong các hoạt động cụ thể của từng cấp bộ Đoàn.
- Đáng giá sơ kết, tổng kết việc thực hiện tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh niên định kỳ 6 tháng, 1 năm.

Tổng số điểm của bài viết là: 17 trong 6 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
 Mua thiết bị định vị: http://adsun.vn/, thiết bị dạy nghề,Giá hộp đen ô tô tải định vị, tin tức kinh doanh, thuê xe du lịch mũi né, lập trình PHP, Máy chạy bộ điện,  sửa máy giặt, vai ao dai, du lich thai lan, tour du lich campuchia, tour du lich campuchia