Thanh niên Vĩnh Linh bản lĩnh, sáng tạo, cống hiến, tình nguyện, hội nhập, phát triển.                     Tuổi trẻ Vĩnh Linh tiên phong - gương mẫu - đoàn kết - sáng tạo!                                                               Tuổi trẻ Vĩnh Linh đoàn kết, sáng tạo, thi đua lập thân, khởi nghiệp, xung kích, tình nguyện xây dựng quê hương giàu đẹp - Tuổi trẻ Vĩnh Linh đoàn kết, thi đua rèn đức, học tập, lao động, sáng tạo, xung kích, tình nguyện xây dựng và bảo vệ quê hương.                     
18:03 ICT Thứ ba, 29/11/2022

Trang nhất » TIN TỨC » Tin tức tổng hợp


Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác thanh niên trong thời kỳ mới

Thứ sáu - 27/06/2014 21:38 | Đã xem: 1289

* Nguyễn Đăng Quang - Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Vĩnh Linh
Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn khẳng định: “Vấn đề thanh niên phải đặt ở vị trí trọng tâm trong chiến lược phát huy nhân tố và nguồn lực con người”. Trên địa bàn Vĩnh Linh, thanh niên là lực lượng hùng hậu, trẻ, khỏe, chiếm trên 25% lao động xã hội, là đội ngũ tin cậy của Đảng và nhân dân trên mặt trận xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nói đến thanh niên là nói đến đội quân tiên phong của Đảng, của đất nước: “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”. Trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước, thanh niên “Ba sẵn sàng” đã có mặt khắp các chiến trường, hăng say lao động và công tác những nơi gian khổ khó khăn nhất, cùng với toàn quân, toàn dân chiến thắng xâm lược trong mọi hoàn cảnh, góp phần đắc lực xây dựng quê hương, đất nước.
Đảng bộ huyện Vĩnh Linh thường xuyên chăm lo giáo dục, đào tạo thế hệ trẻ một cách toàn diện, tạo mọi điều kiện để đội ngũ kế cận này ngày càng trưởng thành, phát triển trí, lực, nhận thức quan điểm, lập trường của Đảng để phụng sự đất nước, phụng sự nhân dân. Những nổ lực cố gắng của tuổi trẻ đã góp phần tích cực vào việc hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng, chính quyền của huyện. Xác định tầm quan trọng của lực lượng Đoàn viên, thanh niên, Đại hội Đảng bộ huyện Vĩnh Linh khóa XVI đã bàn và ra Nghị quyết số 03 ngày 11/4/2006 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị đối với công tác củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn và phong trào thanh niên trong thời kỳ mới”.
Nội dung của Nghị quyết xuyên suốt một giai đoạn dài, nhằm củng cố tổ chức Đoàn, khẳng định phong trào thanh niên, khắc phục những hạn chế của một số cấp ủy về nhận thức đối với công tác Đoàn và phong trào thanh niên ở địa phương. Nghị quyết cũng đề cập rõ về việc nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, khắc phục việc thiếu quan tâm đến việc quản lý và tổ chức hoạt động của Đội thiếu niên - nhi đồng ở địa phương, đơn vị. Từ khi có Nghị quyết nói trên của Đảng bộ huyện, tổ chức Đoàn và phong trào thanh niên ở huyện Vĩnh Linh không ngừng phát triển cả về đội ngũ và chất lượng. Phong trào Đoàn thanh niên khởi sắc, xuất hiện nhiều nhân tố mới tập thể và cá nhân trong quá trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng cơ quan, đơn vị và bảo vệ Tổ quốc.
Đảng bộ huyện Vĩnh Linh xác định phương hướng, mục tiêu về công tác thanh niên trong thời kỳ mới là:
- Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị nhằm đào tạo, bồi dưỡng và tạo điều kiện cho thanh niên phấn đấu, rèn luyện trở thành lớp người mới, phát triển toàn diện, sống có lý tưởng, hoài bão ước mơ cao đẹp, có đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, có ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ công dân, có trí thức, có sức khỏe và lao động giỏi, có ý chí vươn lên để lập thân lập nghiệp, đáp ứng yêu cầu đổi mới đất nước, xứng đáng là lực lượng xung kích đi đầu trên mặt trận kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và là người chủ của quê hương, đất nước;
- Xây dựng tổ chức Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp thanh niên, Đội thiếu niên, nhi đồng vững mạnh. Thường xuyên đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp thanh niên phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ tập hợp thanh niên, làm tốt vai trò phụ trách Đội thiếu niên, nhi đồng trong tình hình mới.
Muốn thực hiện tốt phương hướng, mục tiêu đó, cần phải có những  nhiệm vụ và giải pháp đồng bộ, đó là:
- Các tổ chức cơ sở Đảng tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa VII) và quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về công tác thanh niên trong thời kỳ mới, làm cho cán bộ, đảng viên có nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò của thanh niên và công tác thanh niên trong giai đoạn công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, quê hương. Tránh tư tưởng xem nhẹ công tác thanh - thiếu niên. Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng, đạo đức lối sống cho thanh, thiếu niên;
- Căn cứ tình hình thực tiễn, các cấp ủy Đảng, chính quyền có chủ trương, cơ chế phù hợp nhằm đầu tư cho sự phát triển của thanh niên. Chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ trẻ đủ trình độ về mọi mặt bổ sung cho Đảng. Quan tâm đúng mức đối với đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội nhất là cán bộ cấp chi đoàn, chi hội.
- Các cấp ủy Đảng phải xây dựng chương trình công tác thanh niên trong nhiệm kỳ, lãnh đạo các cấp chính quyền có những chủ trương, chương trình, kế hoạch công tác thanh niên phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị. Gắn xây dựng Đoàn với xây dựng Đảng, phân công cấp ủy và đảng viên phụ trách, giúp đỡ, theo dõi đoàn viên, thanh niên và đội viên ở địa bàn dân cư, lấy việc xây dựng chi đoàn vững mạnh làm một trong những tiêu chuẩn xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh hàng năm. Quan tâm công tác phát triển đảng viên trong đoàn viên thanh niên.
- Chính quyền các cấp cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng để xây dựng chương trình kinh tế - xã hội có tính khả thi như: giải quyết việc làm, hướng nghiệp, đào tạo nghề cho thanh niên, tạo điều kiện cho các hộ gia đình thanh niên được vay vốn phát triển sản xuất, khuyến khích thanh niên tự vươn lên lập thân lập nghiệp, đi đầu trong công cuộc phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, chăm lo nhu cầu học tập, giải trí của tuổi trẻ, đặc biệt là tuổi trẻ vùng sâu vùng xa, thanh niên và trẻ em tàn tật, bất hạnh…
- Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng quy chế phối hợp hành động với các tổ chức Đoàn - Hội - Đội một cách thiết thực có hiệu quả. Tập trung vào các hoạt động chính trị - xã hội có ý nghĩa như “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn”, “tìm về địa chỉ đỏ”…, giáo dục truyền thống cách mạng, giáo dục pháp luật và đấu tranh ngăn chặn các tệ nạn xã hội… Tham gia các phong trào cách mạng do Đảng, Nhà nước và Trung ương Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát động.
- Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp cần phát huy vai trò là hạt nhân chính trị của thanh niên, tích cực, chủ động bám sát các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền đề ra các giải pháp, biện pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác thanh – thiếu nhi. Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn - Hội - Đội, qua đó động viên đoàn viên thanh niên tích cực học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ mọi mặt, ngày càng có nhiều mô hình đoàn viên thanh niên sản xuất, kinh doanh giỏi, xuất hiện ngày càng nhiều gương người tốt, việc tốt là đoàn viên thanh niên…
Ngày 9/8/2011, Ban thường vụ huyện ủy Vĩnh Linh đã có Chỉ thị số 05 về việc phát triển đảng viên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Chỉ thị này được quán triệt đến các tổ chức cơ sở Đảng, các chi bộ trong toàn huyện. Từ khi thực hiện Chỉ thị 05, Vĩnh Linh đã có 18 đoàn viên thanh niên ưu tú vinh dự được đứng vào hàng ngũ Đảng trước khi lên đường làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.
Thanh niên là rường cột nước nhà. Ở bất cứ giai đoạn lịch sử nào, thời chiến cũng như thời bình, thanh niên là đội quân tiên phong đứng mũi chịu sào trên mọi lĩnh vực mà Đảng và nhân dân tin tưởng giao phó. Các thế hệ Đoàn viên thanh niên Vĩnh Linh đã phát huy truyền thống vẻ vang của những thế hệ tuổi trẻ miền quê Anh hùng Lũy thép, mãi mãi xứng đáng niềm tin tưởng sâu sắc, sự yêu mến của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn huyện. Trong sự nghiệp đổi mới, đòi hỏi thanh niên Vĩnh Linh tiếp tục sáng tạo, vươn lên hơn nữa trong lao động sản xuất, kinh doanh, trong học tập, công tác, sẵn sàng tình nguyện lên đường vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc với chương trình hành động “Khi Tổ quốc cần”, như bao thế hệ cha anh đã sẵn sàng hy sinh để chiến đấu với quân xâm lược, góp phần cùng cả nước làm nên chiến thắng lẫy lừng của dân tộc và xây dựng quê hương ngày càng đổi mới, giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.
N.Đ.Q
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
 Mua thiết bị định vị: http://adsun.vn/

TIN MỚI NHẤT

ĐĂNG NHẬP

DANH MỤC

XEM NHIỀU NHẤT

 lịch phát sóng bóng đá hôm nay,