Thanh niên Vĩnh Linh bản lĩnh, sáng tạo, cống hiến, tình nguyện, hội nhập, phát triển.                     Tuổi trẻ Vĩnh Linh tiên phong - gương mẫu - đoàn kết - sáng tạo!                                                               Tuổi trẻ Vĩnh Linh đoàn kết, sáng tạo, thi đua lập thân, khởi nghiệp, xung kích, tình nguyện xây dựng quê hương giàu đẹp - Tuổi trẻ Vĩnh Linh đoàn kết, thi đua rèn đức, học tập, lao động, sáng tạo, xung kích, tình nguyện xây dựng và bảo vệ quê hương.                     
01:24 ICT Thứ tư, 28/09/2022

Trang nhất » TIN TỨC » Tin tức tổng hợp


Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác thanh niên

Thứ hai - 22/03/2021 21:45 | Đã xem: 608

KỶ NIỆM 90 NĂM THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 26/3 (1931-2021)

* Trần Nhật Quang - TUV, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Linh

Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, một trong những nhân tố quan trọng quyết định tương lai, vận mệnh của dân tộc. Từ những ngày đầu cách mạng, Đảng và Bác Hồ đã đề cao vị trí, vai trò quan trọng của thanh niên, xác định đây là đội quân xung kích của cách mạng, là đội dự bị tin cậy của Đảng. Trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế như hiện nay, việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên là hết sức quan trọng và cần thiết nhằm xây dựng được đội ngũ có lý tưởng cách mạng, có ý thức trách nhiệm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Quán triệt sâu sắc quan điểm nêu trên, những năm qua, cùng với việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn, Đảng bộ huyện Vĩnh Linh thường xuyên quan tâm định hướng và tạo mọi điều kiện, cơ chế phối hợp thuận lợi cho các cấp bộ Đoàn, Hội thanh niên hoạt động. Ngày 11/4/2006, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện Vĩnh Linh khóa XVI đã ban hành Nghị quyết số 03-NQ/HU “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị đối với công tác củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn và phong trào thanh niên thời kỳ mới”. Ngày 05/10/2016, BCH Đảng bộ huyện Vĩnh Linh khóa XVIII trên cơ sở đánh giá kết quả sau 10 năm thực hiện Nghị quyết, đã xác định mục tiêu giai đoạn 2016-2025 như sau: “Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên học tập, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành để tiếp tục xây dựng thế hệ thanh niên giàu lòng yêu nước, tự cường dân tộc, kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội; có đạo đức cách mạng, ý thức chấp hành pháp luật, sống có văn hóa, vì cộng đồng; cường tráng về thể chất, có tri thức, kỹ năng và tác phong công nghiệp trong lao động, học tập, trở thành những công dân tốt. Xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức làm tiền đề cho phát triển đội ngũ cán bộ, đảng viên trẻ về sau”.

 

Để đạt mục tiêu trên, giải pháp tiên quyết mà Vĩnh Linh đề ra đó là tăng cường giáo dục tư tưởng, đạo đức; giáo dục nhận thức về Đảng trong đoàn viên thanh niên thông qua việc tuyên truyền giáo dục cho đoàn viên thanh niên về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; về công tác xây dựng Đảng, xây dựng Đoàn trong tình hình mới; về truyền thống của Đảng, của dân tộc, của quê hương; và về những thời cơ, vận hội cũng như những thách thức, khó khăn; gắn với tổ chức các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ và các cuộc vận động của địa phương. Qua đó đã tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên được rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng theo chuẩn mực đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng bản lĩnh chính trị, kiên định vững vàng, củng cố lòng tin của đoàn viên thanh niên vào sự lãnh đạo của Đảng và công cuộc đổi mới của đất nước.

 

Thứ hai, tạo cơ hội cho thanh niên được học tập nâng cao trình độ để có tri thức và kỹ năng sống, làm việc; xây dựng cho thanh niên ý thức tự học, học tập suốt đời, phương pháp tư duy sáng tạo, độc lập, khả năng làm việc tập thể, kỹ năng thích nghi và tự tin trong cuộc sống; hỗ trợ để chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật, tổ chức sản xuất kinh doanh cho thanh niên; chú trọng tới thanh niên nông thôn, thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên khuyết tật. Đồng thời, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác thanh niên, trong đó tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác thanh niên; xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ, công chức phụ trách công tác thanh niên, đội ngũ cán bộ đoàn các cấp có phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực ngang tầm nhiệm vụ; tăng cường xây dựng và thực hiện cơ chế phối hợp giữa các ban, ngành và đoàn thanh niên nhằm thực hiện có hiệu quả Chương trình phát triển thanh niên trên địa bàn huyện Vĩnh Linh; xây dựng cơ sở dữ liệu về thanh thiếu niên phục về công tác nghiên cứu và hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội.

 

Thứ ba, quan tâm đến công tác trọng dụng tài năng trẻ, tạo bước chuyển có tính đột phá trong bố trí và sử dụng cán bộ trẻ trên tất cả các lĩnh vực. Để thực hiện được vấn đề này huyện tạo cơ chế chính sách công bằng, thuận lợi để các thế hệ đoàn viên thanh niên, những người có tài năng đều được tham gia cống hiến; bố trí cán bộ trẻ có năng lực tốt đảm nhận các nhiệm vụ quan trọng trong các cơ quan Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở, xem đây là một nội dung quan trọng về công tác cán bộ của Đảng để lựa chọn cán bộ lãnh đạo cho tương lai. Đồng thời, ban hành và triển khai thực hiện tốt một số chính sách đối với công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí sử dụng cán bộ Đoàn. Có chính sách thu hút các tài năng trẻ, nhất là số học sinh, sinh viên xuất sắc, con em du học sinh tham gia xây dựng quê hương.
 Trao giải cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ Vĩnh Linh tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”
 

Đây là những điều kiện quan trọng, là cơ hội thuận lợi, thúc đẩy công tác đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi huyện nhà ngày càng phát triển vững chắc. Đến năm 2020, toàn huyện có trên 80% thanh niên được học tập, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác thanh niên; giai đoạn 2016 - 2020, hàng năm tạo việc làm mới cho khoảng 1.200 lao động thanh niên và có 70% lao động trong độ tuổi được đào tạo nghề; có 90% thanh niên được giáo dục kỹ năng sống, kiến thức về bình đẳng giới. 05 năm qua, có 20 cán bộ Đoàn các cấp được điều động, luân chuyển sang các vị trí công tác mới và có nhiều đồng chí giữ các chức vụ chủ chốt và lãnh đạo các phòng, ban của các cơ quan Đảng, chính quyền các cấp. Đặc biệt, hàng năm số lượng đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày càng tăng. 5 năm qua, các cơ sở Đoàn trong huyện đã giới thiệu 1.027 đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó đã kết nạp vào Đảng 791 đoàn viên. Đây cũng là môi trường để thanh niên học tập, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, xây dựng lực lượng nòng cốt, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh của huyện Vĩnh Linh.
 

Thực tế chứng minh, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn đã và đang thực hiện nhiều phong trào thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tích cực tham gia; đại bộ phận đoàn viên thanh niên đã kế thừa được truyền thống của dân tộc, của quê hương, tích cực học tập nâng cao trình độ, nhạy cảm với thời cuộc, quyết tâm vượt qua nghèo đói và có khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng. Trong đó, thanh niên cán bộ công nhân viên chức tập trung phát huy trí tuệ và nhiệt huyết, có hằng trăm sáng kiến cải tiến kỹ thuật đem lại lợi ích cho quê hương; đoàn viên là học sinh tích cực học tập, nghiên cứu khoa học và tiến hành nhiều đề tài đạt giải cấp tỉnh, cấp quốc gia, hàng chục đề tài khoa học cấp trường; thanh niên nông thôn đã dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, đã và đang xuất hiện nhiều tấm gương trong sản xuất, kinh doanh. Tại các địa phương, nhiều thanh niên tự bỏ ra hằng trăm triệu đồng tạo hướng làm ăn mới: đầu tư ngư cụ đánh bắt xa bờ, phát triển nuôi trồng thủy sản, phát triển trồng rừng, cây cao su, đầu tư làm dịch vụ... Qua khảo sát, toàn huyện hiện có 270 mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi trên các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Trong đó, có 129 mô hình cho thu nhập từ 70 triệu đồng trở lên/năm và hỗ trợ giải quyết việc làm cho khoảng từ 350 đến 400 thanh niên tại địa phương.

 

Đông đảo thanh niên, ngoài sự nỗ lực phấn đấu lập thân, khởi nghiệp, luôn mong muốn được làm nhiều điều có ích cho xã hội, cho cộng đồng, được cống hiến, được trải nghiệm, rèn luyện và mở rộng vốn hiểu biết trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Từ năm 2016 đến nay, tuổi trẻ Vĩnh Linh đã đảm nhận, thực hiện trên 150 công trình, 2.000 phần việc thanh niên. Đảm nhận công trình “Ánh sáng đường quê” thắp sáng hàng trăm km đường làng trên địa bàn huyện. Công tác “Đền ơn đáp nghĩa” được quan tâm thực hiện. Các hoạt động vì cuộc sống cộng đồng, an sinh xã hội như: Hiến máu nhân đạo; tư vấn khám chữa bệnh; cấp phát cháo tình thương thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia...

 

Với những đóng góp của mình, các thế hệ đoàn viên thanh niên Vĩnh Linh đã phát huy truyền thống vẻ vang của những thế hệ tuổi trẻ miền quê Anh hùng Lũy thép. Trong sự nghiệp đổi mới, đòi hỏi thanh niên Vĩnh Linh tiếp tục sáng tạo, vươn lên hơn nữa trong lao động sản xuất, kinh doanh, trong học tập, công tác, sẵn sàng tình nguyện lên đường vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc như bao thế hệ cha anh đã sẵn sàng hy sinh để chiến đấu với quân xâm lược, góp phần cùng cả nước làm nên chiến thắng lẫy lừng của dân tộc và xây dựng quê hương ngày càng đổi mới, giàu đẹp, văn minh.

 

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân huyện Vĩnh Linh tiếp tục tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp hành động và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các cấp bộ Đoàn hoạt động có hiệu quả, tiếp tục xứng đáng là lực lượng tin cậy, lực lượng xung kích sáng tạo, đi đầu trong sự nghiệp phát triển quê hương, góp phần đắc lực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, mãi mãi xứng đáng với truyền thống của Đoàn, xứng đáng với lòng mong mỏi và niềm tin yêu của Đảng bộ và Nhân dân.

Nguồn tin: congvinhlinh.ictquangtri.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
 Mua thiết bị định vị: http://adsun.vn/

TIN MỚI NHẤT

ĐĂNG NHẬP

DANH MỤC

XEM NHIỀU NHẤT

 lịch phát sóng bóng đá hôm nay,