Thanh niên Vĩnh Linh bản lĩnh, sáng tạo, cống hiến, tình nguyện, hội nhập, phát triển.                     Tuổi trẻ Vĩnh Linh tiên phong - gương mẫu - đoàn kết - sáng tạo!                                                               Tuổi trẻ Vĩnh Linh đoàn kết, sáng tạo, thi đua lập thân, khởi nghiệp, xung kích, tình nguyện xây dựng quê hương giàu đẹp - Tuổi trẻ Vĩnh Linh đoàn kết, thi đua rèn đức, học tập, lao động, sáng tạo, xung kích, tình nguyện xây dựng và bảo vệ quê hương.                     
17:09 ICT Thứ sáu, 24/09/2021

Trang nhất » TIN TỨC » Văn bản Đoàn - Hội - Đội


Đề cương tuyên truyền 84 năm truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2015)

Thứ ba - 17/03/2015 13:57 | Đã xem: 6524

Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (3/2/1930), Đảng đã thấy rằng tầm quan trọng của việc xây dựng tổ chức Đoàn. Tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ hai họp từ ngày 20 đến ngày 26/3/1931, Trung ương Đảng đã dành một ngày trong thời gian Hội nghị để bàn và quyết định những vấn đề quan trọng về công tác vận động thanh niên của Đảng. Xuất phát từ ý nghĩa đặc biệt ấy, được sự đồng ý của Bộ Chính trị và Bác Hồ, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ III (họp từ ngày 22 đến 25/3/1961 tại Hà Nội) đã quyết định lấy ngày 26/3/1931 là ngày thành lập Đoàn.
     I. Truyền thống TNCS Hồ Chí Minh.
              Ngay sau khi thành lập, Đoàn thanh niên cộng sản Đông Dương đã phát triển được nhiều đoàn viên trong cao trào cách mạng 1930 - 1931 mà đỉnh cao là Xô - Viết Nghệ Tĩnh. Tháng 7/1936, Hội nghị Trung ương Đảng đã định ra đường lối chuyển hướng nhiệm vụ từ đấu tranh bí mật, bất hợp pháp sang đấu tranh công khai hợp pháp và nửa hợp pháp. Đoàn thanh niên Dân chủ Đông dương tiếp nối truyền thống của Đoàn TNCS Đông Dương, tích cực vận động thanh niên đấu tranh chống thực dân, đế quốc, phản động tay sai, đòi tự do, dân chủ, cơm áo, hòa bình. Tháng 9/1939, chiến tranh thế giới lần thứ II bùng nổ, trong tình hình mới, tổ chức Đoàn phải chuyển vào hoạt động bí mật và xây dựng tổ chức chặt chẽ với tên mới là Đoàn thanh niên phản đế Đông dương. Mùa xuân năm 1941, Bác Hồ trở về nước cùng Trung ương Đảng trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Tháng 5 năm 1941, Người đó chủ trì Hội nghị Trung ương VIII tại Pắc Bó (Cao Bằng). Dưới ánh sáng Nghị quyết Hội nghị Trung ương VIII, Đoàn thanh niên Cứu quốc Việt Nam ra đời tiếp nối sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân.
          Sau gần 20 năm hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ I được tổ chức tại Đại Từ - Thái Nguyên từ ngày 7 đến ngày 14/2/1950 với chủ đề "Chiến đấu và xây dựng tương lai". Ngày 19/10/1955, Ban Bí thư Trung ương Đảng đó ra Nghị quyết đổi tên Đoàn thanh niên Cứu quốc Việt Nam thành Đoàn thanh niên Lao động Việt Nam. Tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ II từ ngày 25/10 đến ngày 4/11/1956 Bác Hồ đó ân cần căn dặn: "Đảng và Chính phủ ta có thể tự hào đó tạo nên một thế hệ thanh niênn dũng cảm như các cháu, và mong các cháu tiếp tục phấn đấu hăng hái cho công cuộc bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nước nhà.
           Từ ngày 23 đến ngày 25/3/1961, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ III được triệu tập tại Hà Nội, Đại hội đã phát động phong trào "Xung phong tình nguyện vượt mức kế hoạch 5 năm lần thứ nhất". Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Đảng, thể theo nguyện vọng của cán bộ, ĐVTN cả nước, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ra quyết định: Đoàn thanh niên Lao động Việt Nam được mang tên Đoàn thanh niên Lao động Hồ Chí Minh.  Sau ngày thống nhất nước nhà, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV (1976) đã ra quyết định Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh mang tên Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.
        Từ ngày 20 đến ngày 22/11/1980, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IV đã được tiến hành tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội đã quyết định đẩy mạnh hơn nữa phong trào “Ba xung kích” thành cao trào thi đua hành động cách mạng của tuổi trẻ thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc XHCN.
        Từ ngày 27 đến ngày 30/11/1987, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ V đã phát động phong trào "Tuổi trẻ xung kích, sáng tạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc". Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VI diễn ra từ ngày 15 đến 18/10/1992; Hội nghị lần thứ 2, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa VI (tháng 2 năm 1993) đã quyết định triển khai 2 phong trào lớn là: "Thanh niên lập nghiệp" và "Tuổi trẻ giữ nước". Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VII từ ngày 26 đến ngày 29/11/1997 đã quyết định tiếp tục phát triển và nâng hai phong trào trên lên một tầm cao mới. Năm 2000, Bộ Chính trị và Chính phủ quyết định là "Năm thanh niên Việt Nam". Từ thời điểm này phong trào “Thanh niên tình nguyện" có bước phát triển mới, đi vào thực tiễn, được đông đảo các cấp bộ Đoàn và ĐVTN tham gia, tạo nên ấn tượng tốt đẹp về lớp thanh niên Việt Nam của thời kỳ mới.
          Với tinh thần "Đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện", Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VIII từ ngày 8 đến ngày 11/12/2002 đó mở ra một trang mới trong lịch sử phát triển của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đại hội đã phát động phong trào lớn " Thi đua, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc". Năm 2007, hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Đảng ta phát động, Đoàn thanh niên các cấp chủ động, sáng tạo triển khai thực cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, sau một năm triển khai, cuộc vận động bước đầu đó đạt được kết quả tốt đẹp.
          Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX diễn ra tại  Hà Nội từ ngày 17 đến 21/12/ 2007, đã khẳng định: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục đổi mới toàn diện, phấn đấu thực sự trở thành người bạn thân thiết của thanh niên, định hướng cho thanh niên đến với lý tưởng cách mạng và những giá trị cao đẹp, đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, xung kích trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
           Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X diễn ra tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 12 đến ngày 14/12/2012. Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Việt Nam xây hoài bão lớn, rèn đức, luyện tài, đoàn kết, sáng tạo, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Đại hội xác định mục tiêu công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2012-2017  là: Xây dựng lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, có bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành pháp luật, có đạo đức cách mạng và lối sống đẹp, có ước mơ, hoài bão, khát vọng đưa đất nước vươn lên, có trí thức, sức khỏe, kỹ năng xã hội, năng lực chuyên môn, làm chủ khoa học công nghệ hiện đại.  Tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên. Phát huy vai trò xung kích cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, góp phần đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.
II. Truyền thống TNCS Hồ Chí Minh huyện Vĩnh Linh.
          Vĩnh Linh là một huyện năm ở phía Bắc tỉnh Quảng Trị. Là mảnh đất gánh chịu nhiều thiên tai và địch hoạ. Nơi đã từng là ranh giới của "Đại nghĩa""Hung tàn". Nơi đã chứng kiến nổi đau chia cắt. Dưới ánh sáng của Đảng cộng sản Việt Nam, Thanh niên Vĩnh Linh luôn là lực lượng xung kích đi đầu trong các cuộc đấu tranh, họ tự rèn vũ khí chiến đấu để đánh đuổi quân xâm lăng cho quê hương của mình. Thanh niên Vĩnh Linh tự lập ra các tổ canh gác, phá kho thóc cứu đói cho dân. Trên mặt trận chống quân thù, Thanh niên Vĩnh Linh là lực lượng xung kích. Trên mặt trận chính trị, thanh niên Vĩnh Linh là những  người con ưu tú, trung với Đảng, hiếu với dân, một lòng đi theo cách mạng, như: Trần Đức Hạnh, Hoàng Thị Mễ, Dương Tốn, Trần Thịnh... Đó là những tấm gương sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng của lớp thanh niên Vĩnh Linh lúc bấy giờ .
          Sau chiến thắng Điện Biên phủ 7/5/1954, miền Bắc hăng hái bắt tay vào hàn gắn và khôi phục vết thương chiến tranh, và xây dựng CNXH. Vĩnh Linh trở thành đặc khu là điểm tựa trực tiếp của miền Nam ruột thịt. Thời kỳ này, tổ chức Đoàn-Đội đã hình thành và đi vào hoạt động có hiệu quả, đồng chí Nguyễn Văn Lương là Bí thư Khu Đoàn Vĩnh Linh. Các phong trào như "Sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng nhập ngũ, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu khi Tổ quốc cần", phong trào "Ba sẵn sàng", "Năm xung phong"... đã được thanh niên Vĩnh Linh hưởng ứng mạnh mẽ. Họ hăng hái tham gia sản xuất nông nghiệp, xung phong tiêu diệt quân thù, bắn rơi máy bay, xây dựng hệ thống hầm hào, địa đạo, tiếp lương tải đạn, phục vụ chiến đấu ở bờ Nam. Thời kỳ này đã có 60% thanh niên được kết nạp vào Đoàn, đưa tỷ lệ Đoàn từ 30% năm 1965 lên 90% 1973. Điều đó, chứng tỏ tổ chức Đoàn TNCS ngày càng lớn mạnh về số lượng và chất lượng. năm 1959, tuổi trẻ Vĩnh Linh vinh dự được Chủ tịch Hồ Chí minh tặng bằng khen, cờ thưởng luân lưu của BCH TW Đảng.
        Từ 1967-1973 Vĩnh linh là 1 trong 4  đơn vị có phong trào vững mạnh toàn miền Bắc. Được chính phủ tặng 2 huân chương lao động hạng nhất, hạng nhì. Gần đây nhất, tuỏi trẻ Vĩnh linh được thủ tướng chính phủ tặng bằng khen vì đã có thành tích trong sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ tổ quốc và Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trao tặng huân chương lao động hạng ba, đó là phần thưởng cao quý mà Đảng và nhà nước đa dành cho thế hệ trẻ Vĩnh Linh.
         Qua hơn 20 năm đổi mới, hoà nhập với công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, tuổi trẻ Vĩnh linh không ngừng học tập, sáng tạo trong lao động sản xuất, luôn tìm tòi các nội dung, biện pháp và phương thức hoạt động phù hợp với tình hình của địa phương. Luôn chăm lo phát triển KT-XH, AN-QP ở địa phương cũng như lợi ích của TN. Vì vậy, trong nhiều năm qua, công tác Đoàn và phong trào TTN đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trên tất cả các mặt công tác, góp phần cùng toàn Đảng, toàn đân, toàn quân thực hiện thắng lợi mục tiêu KT-XH, AN-QP mà đại hội Đảng các cấp đã đề ra. Đồng thời khơi dậy truyền thống và niềm tự hào ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ. TN Vĩnh linh luôn hưởng ứng tích cực các cuộc vận động lớn do TƯ Đoàn tổ chức như: "TN lập nghiệp" và "Tuổi trẻ giữ nước", "Thi đua tình nguyện bảo vệ tổ quốc", "Xây dựng làng TN lập nghiệp ở miền Tây Vĩnh linh", "Xây dựng đảo TN Cồn Cỏ" “ Năm xung kích, bốn đồng hành” “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”...  Phát huy truyền thống cần cù, chịu khó của con người miền Trung, TN Vĩnh linh luôn sáng tạo trong lao động sản xuất, có nhiều mô hình, điển hình trong phát triển kinh tế trang trại, gò đồi, chăn nuôi, VAC, VACR được đông đảo bạn bè các huyện thị biết đến. TN luôn đi đầu trong công tác tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng: xoá nhà tranh tre tạm bợ, giúp đồng bào dân tộc, khám chữa bệnh, đưa KHKT vào sản xuất...Bên cạnh đó công tác đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, chăm lo xây dựng Đội được tổ chức Đoàn thường xuyên quan tâm, giáo dục và rèn luyện.
         Năm 2015 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tuổi trẻ huyện nhà: là năm sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, quyết tâm thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn gắn với việc triển khai có hiệu quả đề án giảm nghèo bền vững các xã miền núi. Đặc biệt là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, tuổi trẻ huyện nhà đẩy mạnh các hoạt động, phong trào thi đua hướng đến chào mừng kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 59 năm truyền thống Hội LHTN Việt Nam, 74 năm thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh. Kế tục xứng đáng sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, Kế thừa và phát huy truyền thống của Đoàn 84 năm qua, với khí thế thi đua sôi nổi, niềm tin cao độ, quyết tâm thực hiện thành công chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2015 với chủ đề “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, tuổi trẻ Vĩnh Linh nguyện bước tiếp trang sử vẽ vang của Đoàn và mãi xứng đáng với truyền thống quê hương Vĩnh Linh anh hùng, không ngừng học tập, rèn luyện, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo đi đầu trong mọi phong trào hành động cách mạng, góp sức trẻ vì sự phát triển bền vững của đất nước và huyện Vĩnh Linh thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế.                                                                                                                             
 

Tác giả bài viết: BAN CHẤP HÀNH HUYỆN ĐOÀN VĨNH LINH

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
 Mua thiết bị định vị: http://adsun.vn/

TIN MỚI NHẤT

ĐĂNG NHẬP

DANH MỤC

XEM NHIỀU NHẤT

 lịch phát sóng bóng đá hôm nay, Du doan xs